Szkoła Podstawowa w Babach

Strona główna
 • Rada Rodziców serdecznie zaprasza na Bal Andrzejkowy, który odbędzie się 22.11.2014r. w OSP Kiełczówka. Wstępna cena od pary około 130-150zł. Zapisy w sekretariacie szkoły, u dyrektora lub przewodniczącej Rady Rodziców (p. Aleksandra Cybula) do 15 października. 

 • DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW  W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

  KOMU PPRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW
  Dofinansowanie na zakup podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę  w klasach II, III, VI szkoły podstawowej. Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przysługuje również uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym; (dofinansowanie obejmuje również zakup książek pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych),  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
  Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do 9 września 2014r.
  KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIJĄCE DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW wynosi 539zł netto.
  POZA KRYTERIUM DOCHODOWTYM  można otrzymać dofinansowania jeżeli zostanie spełniona przynajmniej jedna przesłanka określona w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. np. wielodzietność, sytuacja losowa i inne.

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach serdecznie zaprasza na otwarte zajęcia pokazowe, które odbędą się z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego zakupionego ze środków finansowych pozyskanych z funduszy zewnętrznych – unijnych, sołeckich, Rady Rodziców, od sponsorów.

  Lp.

   

  Imię i nazwisko nauczyciela

   

  Data

  Godzina

  Klasa

  Rodzaj zajęć

  1.

  Katarzyna Korytkowska

  29.09.2014r.

  740-825

  III

  Język angielski

  2.

  Teresa Włodarczyk

  09.10.2014r.

  740-825

  III

  Edukacja wczesnoszkolna

  3.

  Joanna Nowak

  07.01.2015r.

  930-1015

  V

  Zajęcia techniczne

  4.

  Adamina Marek-Kot

  18.02.2015r.

  740-825

  IV

  Zajęcia komputerowe

  5.

  Elżbieta Fortak-Florczyk

  25.02.2015r.

  1320-1410

  VI

  Warsztaty ekologiczne

  6.

  Angelika Kawnik

  16.04.2015r.

  800-830

  OP

  Wychowanie przedszkolne

  7.

  Iwona Jędrzejczyk

  27.04.2015r.

  1120-1205

  V

  Historia

  8.

  Dorota Olczyk

  22.05.2015r.

  800-830

  OP

  Wychowanie przedszkolne

  9.

  Małgorzata Gradowska

  22.06.2015r.

  740-825

  II

  Edukacja wczesnoszkolna

  10.

  Elżbieta Królikiewicz

  25.06.2015r.

  740-825

  I

  Edukacja wczesnoszkolna

 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez zajęć opiekuńczych w roku szkolnym 2014/2015 to 5 stycznia 2015r. i 5 czerwca 2015r. 

 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych!!!

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach podaje do wiadomości dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015. W tych dniach odbywać się będą zajęcia opiekuńcze:

  13 X 2014r.

  14 X 2014r.

  10 XI 2014r.

  2 I 2015r.

  1 IV 2015r.

  8 IV 2015r.

  30 IV 2015r.

 • KONSULTACJE INDYWIDUALNE !!!

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach informuje, iż konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015 odbywać się będą w pierwsze czwartki miesiąca w godzinach od 16.30 do 17.30 w nastepujących terminach:

  2 października 2014r.

  4 grudnia 2014r.

  8 stycznia 2015r.

  5 marca 2015r.

  7 maja 2015r.

  3 czerwca 2015r. (środa)

 • EDUKACYJNE WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO

  http://www.si.lodzkie.pl/projekty-si/edukacyjne-wrota

                                                       http://www.lodzkie.pl/

                                                                                                                                              

        

 • Sukces Szkoły Podstawowej w Babach – „Szkoły Odkrywców Talentów”
  Szkoła Podstawowa w Babach jako jedyna w gminie Moszczenica i 6 w powiecie piotrkowskim uzyskała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” przyznawany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Tytuł przyznawany jest szkole, która podejmuje systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego i jego wsparcia, m.in. poprzez prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Szkoła musi także wykazać się konkretnymi sukcesami swoich podopiecznych i nauczycieli. O przyznaniu tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” w przypadku Szkoły Podstawowej w Babach zadecydowały zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe, matematyczne i ekologiczno-przyrodnicze. 

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach  informuje, że rekrutacja kandydatów do oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015 odbywa się w III etapach:
  I etap – składanie dokumentów (wniosek_o_przyjecie_dziecka_spoza_obwodu_i_kryteria_naboru.doczgloszenie_dziecka_z_obwodu_do_SP.doc)
  II etap – rozpatrywanie wniosków przez szkolną Komisję Rekrutacyjną
  III etap – ogłoszenie list przyjętych
  Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
  Do oddziału przedszkolnego i  klasy I dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu po zgłoszeniu złożonym przez rodziców (prawnych opiekunów).
  Do oddziału przedszkolnego i klasy I dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły i po złożeniu wniosku o przyjęcie ucznia.
  INFORMACJA DLA RODZICÓW - TERMINY

  Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów z obwodu szkoły

  15.03.-15.04.2014 r.

  Ogłoszenie listy przyjętych:
  30.04.2014 r.

  Przyjmowanie wniosków kandydatów spoza obwodu szkoły

  15.04.-30.04.2014 r.

  Ogłoszenie listy przyjętych etapu uzupełniającego:
  15.05.2014 r.

 • Informujemy Państwa, iż Dyrektor GIMNAZJUM W MOSZCZENICY ogłosił nabór do klasy sportowej na rok szkolnyu 2014/2015 o profilu piłka nożna - chłopcy i piłka siatkowa - dziewczyny. Kliknij na ten link, dowiesz sie więcej informacje.docx

 • NASZA SZKOŁA REALIZUJE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROGRAM EDUKACYJNY NATIONAL GEOGRAPHIC ODKRYWCA

 • Z przyjemnością informujemy, że nauczyciel naszej szkoły mgr Katarzyna Korytkowska zdobyła tytuł NAUCZYCIELA ROKU 2012 w plebiscycie zorganizowanym przez Dziennik Łódzki i ZNP. Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom otrzymującym największą ilość głosów w głosowaniu sms-owym i za pomocą kuponów.  

 • Zgodnie z przepisami, z boiska szkolnego oraz placu zabaw, po zakończonych zajęciach lekcyjnych i opiekuńczych, a także w soboty i niedziele dzieci korzystają pod opieką dorosłych (rodziców) lub na ich odpowiedzialność.

 • Wyjeżdżasz z dzieckiem za granicę? Sprawdź, czy zrobiłeś wszystko, by mogło kontynuować naukę!

  Twoje dziecko do 18 roku życia podlega obowiązkowi szkolnemu i nauki. Pomyśl o zapewnieniu mu szkoły za granicą zanim wyjedziesz z Polski. Zbierz informacje o systemie edukacji w kraju, do którego jedziesz oraz potrzebne dokumenty.
  Wskazane jest, aby już przed wyjazdem Twoje dziecko rozpoczęło naukę języka obcego – łatwiej mu będzie porozumieć się z nauczycielami i dziećmi w nowej szkole. Staraj się zaplanować wyjazd tak, by dziecko nie przerywało nauki w trakcie roku szkolnego.
  Planując wyjazd: skontaktuj się z polskim konsulatem w kraju, do którego jedziesz; poinformuj dyrektora szkoły/gminę o wyjeździe, aby uniknąć konsekwencji prawnych wynikających z nieposyłania dziecka do szkoły; poproś dyrektora szkoły (wychowawcę, pedagoga szkolnego) o opinię o uczniu dotyczącą jego uzdolnień, zainteresowań, ew. trudności, czy specjalnych potrzeb edukacyjnych i przetłumacz ją; w ten sposób ułatwisz swojemu dziecku start w nowej szkole - od pierwszego dnia będzie miało szansę być otoczone odpowiednią opieką i odpowiednio ukierunkowane; zabierz ze sobą ostatnie świadectwo szkolne oraz metrykę urodzenia (odpis aktu urodzenia) dziecka i przetłumacz te dokumenty na język kraju, do którego wyjeżdżasz lub na język angielski; zabierz ze sobą metrykę urodzenia dziecka, najlepiej również przetłumaczoną na język kraju, w którym zamierzasz posłać dziecko do szkoły lub przedszkola.
  Więcej informacji w zakładce organizacja szkoły.

 • Realizacja Projektów z EFS

  01.10.2008

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach informuje, iż od stycznia 2008 roku uczniowie mogą korzystać z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, a od września 2008r. z nowoczesnej pracowni komputerowej. Działający w nich sprzęt został pozyskany przez szkołę dzięki uczestnictwu w projektach współfinansowanych przez EFS.